โรงเรียนบ้านลิพัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 1 2 1 3 3 30
ร้อยละ 2.50 % 5.00 % 2.50 % 7.50 % 7.50 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 5 2 0 11 10 108
ร้อยละ 3.68 % 1.47 % 0.00 % 8.09 % 7.35 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 0 1 0 2 44
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.13 % 0.00 % 4.26 % 93.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 223 คน
จำนวน(คน) 6 4 2 14 15 182
ร้อยละ 2.69 % 1.79 % 0.90 % 6.28 % 6.73 % 81.61 %

176 : 6 , 4 , 1 , 14 , 13 , 138...3.41 , 2.27 , 0.57 , 7.95 , 7.39 , 78.41 = 38 : 21.59
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 223 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39%

Powered By www.thaieducation.net