โรงเรียนบ้านลิพัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 11 2 2 13 4 9
ร้อยละ 26.83 % 4.88 % 4.88 % 31.71 % 9.76 % 21.95 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 12 3 6 15 9 91
ร้อยละ 8.82 % 2.21 % 4.41 % 11.03 % 6.62 % 66.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 0 0 2 0 2 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.26 % 0.00 % 4.26 % 91.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 23 5 10 28 15 143
ร้อยละ 10.27 % 2.23 % 4.46 % 12.50 % 6.70 % 63.84 %

177 : 23 , 5 , 8 , 28 , 13 , 100...12.99 , 2.82 , 4.52 , 15.82 , 7.34 , 56.50 = 77 : 43.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 36.16%

Powered By www.thaieducation.net