โรงเรียนบ้านลิพัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 3 2 7 3 15
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 6.06 % 21.21 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 5 10 3 5 103
ร้อยละ 3.82 % 3.82 % 7.63 % 2.29 % 3.82 % 78.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 8 8 16 10 12 138
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 8.33 % 5.21 % 6.25 % 71.88 %

164 : 8 , 8 , 12 , 10 , 8 , 118...4.88 , 4.88 , 7.32 , 6.10 , 4.88 , 71.95 = 46 : 28.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net