โรงเรียนบ้านลิพัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 3 2 7 3 15
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 6.06 % 21.21 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 5 16 5 6 94
ร้อยละ 3.82 % 3.82 % 12.21 % 3.82 % 4.58 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
28
จำนวน(คน) 0 0 4 0 4 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 14.29 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 8 8 22 12 13 129
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 11.46 % 6.25 % 6.77 % 67.19 %

164 : 8 , 8 , 18 , 12 , 9 , 109...4.88 , 4.88 , 10.98 , 7.32 , 5.49 , 66.46 = 55 : 33.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81%

Powered By www.thaieducation.net