โรงเรียนบ้านลิพัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.03 % 3.03 % 0.00 % 93.94 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 5 7 7 0 107
ร้อยละ 3.82 % 3.82 % 5.34 % 5.34 % 0.00 % 81.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 27
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 6 6 9 9 0 165
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 4.62 % 4.62 % 0.00 % 84.62 %

164 : 5 , 5 , 8 , 8 , 0 , 138...3.05 , 3.05 , 4.88 , 4.88 , 0.00 , 84.15 = 26 : 15.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net