โรงเรียนบ้านลิพัง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 29
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
131
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 119
ร้อยละ 3.82 % 0.00 % 5.34 % 0.00 % 0.00 % 90.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 3 0 1 27
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 3.23 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 195 คน
จำนวน(คน) 8 0 11 0 1 175
ร้อยละ 4.10 % 0.00 % 5.64 % 0.00 % 0.51 % 89.74 %

164 : 8 , 0 , 8 , 0 , 0 , 148...4.88 , 0.00 , 4.88 , 0.00 , 0.00 , 90.24 = 16 : 9.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26%

Powered By www.thaieducation.net