โรงเรียนบ้านเขาติง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 7 6 4 2 0 12
ร้อยละ 22.58 % 19.35 % 12.90 % 6.45 % 0.00 % 38.71 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 4 2 7 2 4 56
ร้อยละ 5.33 % 2.67 % 9.33 % 2.67 % 5.33 % 74.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 11 8 11 4 4 68
ร้อยละ 10.38 % 7.55 % 10.38 % 3.77 % 3.77 % 64.15 %

106 : 11 , 8 , 11 , 4 , 4 , 68...10.38 , 7.55 , 10.38 , 3.77 , 3.77 , 64.15 = 38 : 35.85
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.85%

Powered By www.thaieducation.net