โรงเรียนบ้านเขาติง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 2 3 1 1 19
ร้อยละ 13.33 % 6.67 % 10.00 % 3.33 % 3.33 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 7 3 8 2 1 56
ร้อยละ 9.09 % 3.90 % 10.39 % 2.60 % 1.30 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 11 5 11 3 2 75
ร้อยละ 10.28 % 4.67 % 10.28 % 2.80 % 1.87 % 70.09 %

107 : 11 , 5 , 11 , 3 , 2 , 75...10.28 , 4.67 , 10.28 , 2.80 , 1.87 , 70.09 = 32 : 29.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.91%

Powered By www.thaieducation.net