โรงเรียนบ้านเขาติง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 4 2 2 2 0 22
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 2 2 10 0 1 67
ร้อยละ 2.44 % 2.44 % 12.20 % 0.00 % 1.22 % 81.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 6 4 12 2 1 89
ร้อยละ 5.26 % 3.51 % 10.53 % 1.75 % 0.88 % 78.07 %

114 : 6 , 4 , 12 , 2 , 1 , 89...5.26 , 3.51 , 10.53 , 1.75 , 0.88 , 78.07 = 25 : 21.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93%

Powered By www.thaieducation.net