โรงเรียนบ้านเขาติง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 26
ร้อยละ 15.15 % 0.00 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 78.79 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 10 5 12 3 0 53
ร้อยละ 12.05 % 6.02 % 14.46 % 3.61 % 0.00 % 63.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 15 5 14 3 0 79
ร้อยละ 12.93 % 4.31 % 12.07 % 2.59 % 0.00 % 68.10 %

116 : 15 , 5 , 14 , 3 , 0 , 79...12.93 , 4.31 , 12.07 , 2.59 , 0.00 , 68.10 = 37 : 31.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 31.90%

Powered By www.thaieducation.net