โรงเรียนบ้านลำแคลง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 28
ร้อยละ 8.33 % 5.56 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 1 2 6 0 1 76
ร้อยละ 1.16 % 2.33 % 6.98 % 0.00 % 1.16 % 88.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
41
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 4 4 14 1 1 139
ร้อยละ 2.45 % 2.45 % 8.59 % 0.61 % 0.61 % 85.28 %

122 : 4 , 4 , 8 , 1 , 1 , 104...3.28 , 3.28 , 6.56 , 0.82 , 0.82 , 85.25 = 18 : 14.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72%

Powered By www.thaieducation.net