โรงเรียนบ้านลำแคลง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 3 3 1 0 0 31
ร้อยละ 7.89 % 7.89 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 1 3 7 0 1 75
ร้อยละ 1.15 % 3.45 % 8.05 % 0.00 % 1.15 % 86.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 4 6 15 0 1 142
ร้อยละ 2.38 % 3.57 % 8.93 % 0.00 % 0.60 % 84.52 %

125 : 4 , 6 , 8 , 0 , 1 , 106...3.20 , 4.80 , 6.40 , 0.00 , 0.80 , 84.80 = 19 : 15.20
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.48%

Powered By www.thaieducation.net