โรงเรียนบ้านลำแคลง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 8 5 2 0 0 25
ร้อยละ 20.00 % 12.50 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 2 4 9 0 1 71
ร้อยละ 2.30 % 4.60 % 10.34 % 0.00 % 1.15 % 81.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 79.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 10 9 20 0 1 130
ร้อยละ 5.88 % 5.29 % 11.76 % 0.00 % 0.59 % 76.47 %

127 : 10 , 9 , 11 , 0 , 1 , 96...7.87 , 7.09 , 8.66 , 0.00 , 0.79 , 75.59 = 31 : 24.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53%

Powered By www.thaieducation.net