โรงเรียนบ้านลำแคลง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 6 1 3 0 23
ร้อยละ 13.16 % 15.79 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 60.53 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 2 12 0 1 70
ร้อยละ 7.61 % 2.17 % 13.04 % 0.00 % 1.09 % 76.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 39
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 14 8 17 3 1 132
ร้อยละ 8.00 % 4.57 % 9.71 % 1.71 % 0.57 % 75.43 %

130 : 12 , 8 , 13 , 3 , 1 , 93...9.23 , 6.15 , 10.00 , 2.31 , 0.77 , 71.54 = 37 : 28.46
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 24.57%

Powered By www.thaieducation.net