โรงเรียนบ้านลำแคลง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 8 7 3 5 0 15
ร้อยละ 21.05 % 18.42 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 39.47 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 10 3 16 0 2 61
ร้อยละ 10.87 % 3.26 % 17.39 % 0.00 % 2.17 % 66.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 6 0 0 0 36
ร้อยละ 6.67 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 21 16 19 5 2 112
ร้อยละ 12.00 % 9.14 % 10.86 % 2.86 % 1.14 % 64.00 %

130 : 18 , 10 , 19 , 5 , 2 , 76...13.85 , 7.69 , 14.62 , 3.85 , 1.54 , 58.46 = 54 : 41.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00%

Powered By www.thaieducation.net