โรงเรียนบ้านลำแคลง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 10 7 3 5 0 13
ร้อยละ 26.32 % 18.42 % 7.89 % 13.16 % 0.00 % 34.21 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 10 3 18 2 0 59
ร้อยละ 10.87 % 3.26 % 19.57 % 2.17 % 0.00 % 64.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 4 0 6 0 0 35
ร้อยละ 8.89 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 24 10 27 7 0 107
ร้อยละ 13.71 % 5.71 % 15.43 % 4.00 % 0.00 % 61.14 %

130 : 20 , 10 , 21 , 7 , 0 , 72...15.38 , 7.69 , 16.15 , 5.38 , 0.00 , 55.38 = 58 : 44.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 38.86%

Powered By www.thaieducation.net