โรงเรียนบ้านลำแคลง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 13 8 4 6 0 7
ร้อยละ 34.21 % 21.05 % 10.53 % 15.79 % 0.00 % 18.42 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 10 3 21 2 0 56
ร้อยละ 10.87 % 3.26 % 22.83 % 2.17 % 0.00 % 60.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 0 7 0 0 35
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 15.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 26 11 32 8 0 98
ร้อยละ 14.86 % 6.29 % 18.29 % 4.57 % 0.00 % 56.00 %

130 : 23 , 11 , 25 , 8 , 0 , 63...17.69 , 8.46 , 19.23 , 6.15 , 0.00 , 48.46 = 67 : 51.54
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00%

Powered By www.thaieducation.net