โรงเรียนบ้านปะเหลียน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 8 6 4 4 2 6
ร้อยละ 26.67 % 20.00 % 13.33 % 13.33 % 6.67 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
321
จำนวน(คน) 29 21 55 10 18 188
ร้อยละ 9.03 % 6.54 % 17.13 % 3.12 % 5.61 % 58.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 2 10 1 2 30
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 20.41 % 2.04 % 4.08 % 61.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 41 29 69 15 22 224
ร้อยละ 10.25 % 7.25 % 17.25 % 3.75 % 5.50 % 56.00 %

351 : 37 , 27 , 59 , 14 , 20 , 194...10.54 , 7.69 , 16.81 , 3.99 , 5.70 , 55.27 = 157 : 44.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00%

Powered By www.thaieducation.net