โรงเรียนบ้านปะเหลียน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 8 6 4 4 0 11
ร้อยละ 24.24 % 18.18 % 12.12 % 12.12 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
322
จำนวน(คน) 29 21 57 11 5 199
ร้อยละ 9.01 % 6.52 % 17.70 % 3.42 % 1.55 % 61.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 4 2 10 1 0 33
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 20.00 % 2.00 % 0.00 % 66.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 405 คน
จำนวน(คน) 41 29 71 16 5 243
ร้อยละ 10.12 % 7.16 % 17.53 % 3.95 % 1.23 % 60.00 %

355 : 37 , 27 , 61 , 15 , 5 , 210...10.42 , 7.61 , 17.18 , 4.23 , 1.41 , 59.15 = 145 : 40.85
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 405 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00%

Powered By www.thaieducation.net