โรงเรียนบ้านปะเหลียน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 8 6 4 4 0 8
ร้อยละ 26.67 % 20.00 % 13.33 % 13.33 % 0.00 % 26.67 %
ระดับประถมศึกษา
321
จำนวน(คน) 29 21 55 10 0 206
ร้อยละ 9.03 % 6.54 % 17.13 % 3.12 % 0.00 % 64.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 4 2 10 1 0 32
ร้อยละ 8.16 % 4.08 % 20.41 % 2.04 % 0.00 % 65.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 400 คน
จำนวน(คน) 41 29 69 15 0 246
ร้อยละ 10.25 % 7.25 % 17.25 % 3.75 % 0.00 % 61.50 %

351 : 37 , 27 , 59 , 14 , 0 , 214...10.54 , 7.69 , 16.81 , 3.99 , 0.00 , 60.97 = 137 : 39.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 400 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50%

Powered By www.thaieducation.net