โรงเรียนบ้านหาดเลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 13
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 2 0 5 0 2 97
ร้อยละ 1.89 % 0.00 % 4.72 % 0.00 % 1.89 % 91.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 4 0 6 0 2 110
ร้อยละ 3.28 % 0.00 % 4.92 % 0.00 % 1.64 % 90.16 %

122 : 4 , 0 , 6 , 0 , 2 , 110...3.28 , 0.00 , 4.92 , 0.00 , 1.64 , 90.16 = 12 : 9.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84%

Powered By www.thaieducation.net