โรงเรียนบ้านหาดเลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 18.75 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 68.75 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 7 2 6 0 0 91
ร้อยละ 6.60 % 1.89 % 5.66 % 0.00 % 0.00 % 85.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 7 5 8 0 0 102
ร้อยละ 5.74 % 4.10 % 6.56 % 0.00 % 0.00 % 83.61 %

122 : 7 , 5 , 8 , 0 , 0 , 102...5.74 , 4.10 , 6.56 , 0.00 , 0.00 , 83.61 = 20 : 16.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39%

Powered By www.thaieducation.net