โรงเรียนบ้านหาดเลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 2 4 3 0 8
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 21.05 % 15.79 % 0.00 % 42.11 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 8 5 11 3 0 77
ร้อยละ 7.69 % 4.81 % 10.58 % 2.88 % 0.00 % 74.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 10 7 15 6 0 85
ร้อยละ 8.13 % 5.69 % 12.20 % 4.88 % 0.00 % 69.11 %

123 : 10 , 7 , 15 , 6 , 0 , 85...8.13 , 5.69 , 12.20 , 4.88 , 0.00 , 69.11 = 38 : 30.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 30.89%

Powered By www.thaieducation.net