โรงเรียนบ้านหาดเลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 3 3 4 1 0 9
ร้อยละ 15.00 % 15.00 % 20.00 % 5.00 % 0.00 % 45.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 9 5 12 4 0 74
ร้อยละ 8.65 % 4.81 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 71.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 12 8 16 5 0 83
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 12.90 % 4.03 % 0.00 % 66.94 %

124 : 12 , 8 , 16 , 5 , 0 , 83...9.68 , 6.45 , 12.90 , 4.03 , 0.00 , 66.94 = 41 : 33.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 33.06%

Powered By www.thaieducation.net