โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 17 0 13 0 0 60
ร้อยละ 18.89 % 0.00 % 14.44 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 17 0 13 1 0 66
ร้อยละ 17.53 % 0.00 % 13.40 % 1.03 % 0.00 % 68.04 %

97 : 17 , 0 , 13 , 1 , 0 , 66...17.53 , 0.00 , 13.40 , 1.03 , 0.00 , 68.04 = 31 : 31.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 31.96%

Powered By www.thaieducation.net