โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 5
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 5 0 11 0 0 81
ร้อยละ 5.15 % 0.00 % 11.34 % 0.00 % 0.00 % 83.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 7 0 13 0 0 86
ร้อยละ 6.60 % 0.00 % 12.26 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %

106 : 7 , 0 , 13 , 0 , 0 , 86...6.60 , 0.00 , 12.26 , 0.00 , 0.00 , 81.13 = 20 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87%

Powered By www.thaieducation.net