โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 33
ร้อยละ 7.50 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 4 1 15 4 1 45
ร้อยละ 5.71 % 1.43 % 21.43 % 5.71 % 1.43 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 7 1 19 4 1 78
ร้อยละ 6.36 % 0.91 % 17.27 % 3.64 % 0.91 % 70.91 %

110 : 7 , 1 , 19 , 4 , 1 , 78...6.36 , 0.91 , 17.27 , 3.64 , 0.91 , 70.91 = 32 : 29.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 29.09%

Powered By www.thaieducation.net