โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 4 2 2 4 27
ร้อยละ 0.00 % 10.26 % 5.13 % 5.13 % 10.26 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 7 18 1 0 42
ร้อยละ 4.23 % 9.86 % 25.35 % 1.41 % 0.00 % 59.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 3 11 20 3 4 69
ร้อยละ 2.73 % 10.00 % 18.18 % 2.73 % 3.64 % 62.73 %

110 : 3 , 11 , 20 , 3 , 4 , 69...2.73 , 10.00 , 18.18 , 2.73 , 3.64 , 62.73 = 41 : 37.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.27%

Powered By www.thaieducation.net