โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 4 2 2 4 26
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 5.26 % 5.26 % 10.53 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 3 7 18 0 0 43
ร้อยละ 4.23 % 9.86 % 25.35 % 0.00 % 0.00 % 60.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 3 11 20 2 4 69
ร้อยละ 2.75 % 10.09 % 18.35 % 1.83 % 3.67 % 63.30 %

109 : 3 , 11 , 20 , 2 , 4 , 69...2.75 , 10.09 , 18.35 , 1.83 , 3.67 , 63.30 = 40 : 36.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70%

Powered By www.thaieducation.net