โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 28
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 5 3 18 1 0 45
ร้อยละ 6.94 % 4.17 % 25.00 % 1.39 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 6 3 23 1 0 73
ร้อยละ 5.66 % 2.83 % 21.70 % 0.94 % 0.00 % 68.87 %

106 : 6 , 3 , 23 , 1 , 0 , 73...5.66 , 2.83 , 21.70 , 0.94 , 0.00 , 68.87 = 33 : 31.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 31.13%

Powered By www.thaieducation.net