โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 10 3 0 0 0 14
ร้อยละ 37.04 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 51.85 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 3 2 17 1 0 54
ร้อยละ 3.90 % 2.60 % 22.08 % 1.30 % 0.00 % 70.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 13 5 17 1 0 68
ร้อยละ 12.50 % 4.81 % 16.35 % 0.96 % 0.00 % 65.38 %

104 : 13 , 5 , 17 , 1 , 0 , 68...12.50 , 4.81 , 16.35 , 0.96 , 0.00 , 65.38 = 36 : 34.62
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62%

Powered By www.thaieducation.net