โรงเรียนบ้านวังศิลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 19
ร้อยละ 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 8 9 2 0 0 59
ร้อยละ 10.26 % 11.54 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 75.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 10 11 2 0 0 78
ร้อยละ 9.90 % 10.89 % 1.98 % 0.00 % 0.00 % 77.23 %

101 : 10 , 11 , 2 , 0 , 0 , 78...9.90 , 10.89 , 1.98 , 0.00 , 0.00 , 77.23 = 23 : 22.77
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 22.77%

Powered By www.thaieducation.net