โรงเรียนบ้านวังศิลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 10 0 1 2 3 17
ร้อยละ 30.30 % 0.00 % 3.03 % 6.06 % 9.09 % 51.52 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 8 3 10 5 6 46
ร้อยละ 10.26 % 3.85 % 12.82 % 6.41 % 7.69 % 58.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 111 คน
จำนวน(คน) 18 3 11 7 9 63
ร้อยละ 16.22 % 2.70 % 9.91 % 6.31 % 8.11 % 56.76 %

111 : 18 , 3 , 11 , 7 , 9 , 63...16.22 , 2.70 , 9.91 , 6.31 , 8.11 , 56.76 = 48 : 43.24
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24%

Powered By www.thaieducation.net