โรงเรียนบ้านวังศิลา (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 0 1 1 3 26
ร้อยละ 8.82 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 8.82 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
80
จำนวน(คน) 5 0 2 2 2 69
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 86.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 114 คน
จำนวน(คน) 8 0 3 3 5 95
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 2.63 % 2.63 % 4.39 % 83.33 %

114 : 8 , 0 , 3 , 3 , 5 , 95...7.02 , 0.00 , 2.63 , 2.63 , 4.39 , 83.33 = 19 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net