โรงเรียนบ้านหินคอกควาย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 23
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 10.34 % 3.45 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 1 2 7 1 0 60
ร้อยละ 1.41 % 2.82 % 9.86 % 1.41 % 0.00 % 84.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 18
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 122 คน
จำนวน(คน) 3 3 13 2 0 101
ร้อยละ 2.46 % 2.46 % 10.66 % 1.64 % 0.00 % 82.79 %

100 : 2 , 3 , 10 , 2 , 0 , 83...2.00 , 3.00 , 10.00 , 2.00 , 0.00 , 83.00 = 17 : 17.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 122 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.21%

Powered By www.thaieducation.net