โรงเรียนบ้านหินคอกควาย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 22
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 9 0 6 0 0 52
ร้อยละ 13.43 % 0.00 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 77.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 16
ร้อยละ 9.52 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 76.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 113 คน
จำนวน(คน) 12 0 11 0 0 90
ร้อยละ 10.62 % 0.00 % 9.73 % 0.00 % 0.00 % 79.65 %

92 : 10 , 0 , 8 , 0 , 0 , 74...10.87 , 0.00 , 8.70 , 0.00 , 0.00 , 80.43 = 18 : 19.57
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 113 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.35%

Powered By www.thaieducation.net