โรงเรียนบ้านหินคอกควาย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 3 2 7 2 7
ร้อยละ 16.00 % 12.00 % 8.00 % 28.00 % 8.00 % 28.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 0 2 7 2 5 55
ร้อยละ 0.00 % 2.82 % 9.86 % 2.82 % 7.04 % 77.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 4 1 3 18
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 14.81 % 3.70 % 11.11 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 5 5 13 10 10 80
ร้อยละ 4.07 % 4.07 % 10.57 % 8.13 % 8.13 % 65.04 %

96 : 4 , 5 , 9 , 9 , 7 , 62...4.17 , 5.21 , 9.38 , 9.38 , 7.29 , 64.58 = 34 : 35.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.96%

Powered By www.thaieducation.net