โรงเรียนบ้านหินคอกควาย (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 5 2 6 6 15
ร้อยละ 2.86 % 14.29 % 5.71 % 17.14 % 17.14 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 1 1 6 2 4 49
ร้อยละ 1.59 % 1.59 % 9.52 % 3.17 % 6.35 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 0 1 7 1 6 12
ร้อยละ 0.00 % 3.70 % 25.93 % 3.70 % 22.22 % 44.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 2 7 15 9 16 76
ร้อยละ 1.60 % 5.60 % 12.00 % 7.20 % 12.80 % 60.80 %

98 : 2 , 6 , 8 , 8 , 10 , 64...2.04 , 6.12 , 8.16 , 8.16 , 10.20 , 65.31 = 34 : 34.69
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 39.20%

Powered By www.thaieducation.net