โรงเรียนบ้านห้วยม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 25
ร้อยละ 8.57 % 2.86 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 3 1 17 0 0 94
ร้อยละ 2.61 % 0.87 % 14.78 % 0.00 % 0.00 % 81.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 6 2 23 0 0 119
ร้อยละ 4.00 % 1.33 % 15.33 % 0.00 % 0.00 % 79.33 %

150 : 6 , 2 , 23 , 0 , 0 , 119...4.00 , 1.33 , 15.33 , 0.00 , 0.00 , 79.33 = 31 : 20.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 20.67%

Powered By www.thaieducation.net