โรงเรียนบ้านห้วยม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 3 4 3 3 24
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 10.26 % 7.69 % 7.69 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 1 1 14 1 11 89
ร้อยละ 0.85 % 0.85 % 11.97 % 0.85 % 9.40 % 76.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
156
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 156
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 312 คน
จำนวน(คน) 3 4 18 4 14 269
ร้อยละ 0.96 % 1.28 % 5.77 % 1.28 % 4.49 % 86.22 %

156 : 3 , 4 , 18 , 4 , 14 , 113...1.92 , 2.56 , 11.54 , 2.56 , 8.97 , 72.44 = 43 : 27.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 312 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 13.78%

Powered By www.thaieducation.net