โรงเรียนบ้านห้วยม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 3 4 3 3 23
ร้อยละ 5.26 % 7.89 % 10.53 % 7.89 % 7.89 % 60.53 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 1 1 15 1 11 87
ร้อยละ 0.86 % 0.86 % 12.93 % 0.86 % 9.48 % 75.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 3 4 19 4 14 110
ร้อยละ 1.95 % 2.60 % 12.34 % 2.60 % 9.09 % 71.43 %

154 : 3 , 4 , 19 , 4 , 14 , 110...1.95 , 2.60 , 12.34 , 2.60 , 9.09 , 71.43 = 44 : 28.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net