โรงเรียนบ้านห้วยม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 6 5 2 2 0 37
ร้อยละ 11.54 % 9.62 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 71.15 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 5 1 2 2 0 103
ร้อยละ 4.42 % 0.88 % 1.77 % 1.77 % 0.00 % 91.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 11 6 4 4 0 140
ร้อยละ 6.67 % 3.64 % 2.42 % 2.42 % 0.00 % 84.85 %

165 : 11 , 6 , 4 , 4 , 0 , 140...6.67 , 3.64 , 2.42 , 2.42 , 0.00 , 84.85 = 25 : 15.15
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15%

Powered By www.thaieducation.net