โรงเรียนบ้านห้วยม่วง (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 3 2 3 2 0 40
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 6.00 % 4.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 5 3 8 2 0 96
ร้อยละ 4.39 % 2.63 % 7.02 % 1.75 % 0.00 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 8 5 11 4 0 136
ร้อยละ 4.88 % 3.05 % 6.71 % 2.44 % 0.00 % 82.93 %

164 : 8 , 5 , 11 , 4 , 0 , 136...4.88 , 3.05 , 6.71 , 2.44 , 0.00 , 82.93 = 28 : 17.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.07%

Powered By www.thaieducation.net