โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 27
ร้อยละ 17.14 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 3 2 8 1 5 97
ร้อยละ 2.59 % 1.72 % 6.90 % 0.86 % 4.31 % 83.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 9 2 10 1 5 124
ร้อยละ 5.96 % 1.32 % 6.62 % 0.66 % 3.31 % 82.12 %

151 : 9 , 2 , 10 , 1 , 5 , 124...5.96 , 1.32 , 6.62 , 0.66 , 3.31 , 82.12 = 27 : 17.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.88%

Powered By www.thaieducation.net