โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 33
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 5 1 8 1 2 100
ร้อยละ 4.27 % 0.85 % 6.84 % 0.85 % 1.71 % 85.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 6 1 9 1 2 133
ร้อยละ 3.95 % 0.66 % 5.92 % 0.66 % 1.32 % 87.50 %

152 : 6 , 1 , 9 , 1 , 2 , 133...3.95 , 0.66 , 5.92 , 0.66 , 1.32 , 87.50 = 19 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net