โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 33
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 6 1 12 1 1 96
ร้อยละ 5.13 % 0.85 % 10.26 % 0.85 % 0.85 % 82.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 7 1 13 1 1 129
ร้อยละ 4.61 % 0.66 % 8.55 % 0.66 % 0.66 % 84.87 %

152 : 7 , 1 , 13 , 1 , 1 , 129...4.61 , 0.66 , 8.55 , 0.66 , 0.66 , 84.87 = 23 : 15.13
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 15.13%

Powered By www.thaieducation.net