โรงเรียนบ้านบางด้วน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 1 5 20 0 0 110
ร้อยละ 0.74 % 3.68 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 80.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 158 คน
จำนวน(คน) 2 7 22 0 0 127
ร้อยละ 1.27 % 4.43 % 13.92 % 0.00 % 0.00 % 80.38 %

158 : 2 , 7 , 22 , 0 , 0 , 127...1.27 , 4.43 , 13.92 , 0.00 , 0.00 , 80.38 = 31 : 19.62
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 158 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 19.62%

Powered By www.thaieducation.net