โรงเรียนบ้านบางด้วน (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ทิพภาวัลย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 16
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 13.64 % 0.00 % 0.00 % 72.73 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 5 3 19 1 0 110
ร้อยละ 3.62 % 2.17 % 13.77 % 0.72 % 0.00 % 79.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 160 คน
จำนวน(คน) 6 5 22 1 0 126
ร้อยละ 3.75 % 3.13 % 13.75 % 0.63 % 0.00 % 78.75 %

160 : 6 , 5 , 22 , 1 , 0 , 126...3.75 , 3.13 , 13.75 , 0.63 , 0.00 , 78.75 = 34 : 21.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 160 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25%

Powered By www.thaieducation.net