โรงเรียนบ้านป่าแก่ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 42.86 % 0.00 % 0.00 % 57.14 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 1 3 15 0 0 48
ร้อยละ 1.49 % 4.48 % 22.39 % 0.00 % 0.00 % 71.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 1 3 18 0 0 52
ร้อยละ 1.35 % 4.05 % 24.32 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %

74 : 1 , 3 , 18 , 0 , 0 , 52...1.35 , 4.05 , 24.32 , 0.00 , 0.00 , 70.27 = 22 : 29.73
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 29.73%

Powered By www.thaieducation.net