โรงเรียนบ้านยวนโปะ (สพป.ตรัง เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วัชราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 0 2 2 1 5
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 18.18 % 18.18 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
82
จำนวน(คน) 1 2 15 3 10 51
ร้อยละ 1.22 % 2.44 % 18.29 % 3.66 % 12.20 % 62.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 2 2 17 5 11 56
ร้อยละ 2.15 % 2.15 % 18.28 % 5.38 % 11.83 % 60.22 %

93 : 2 , 2 , 17 , 5 , 11 , 56...2.15 , 2.15 , 18.28 , 5.38 , 11.83 , 60.22 = 37 : 39.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 39.78%

Powered By www.thaieducation.net